Quan san vạn dặm như mơ,
Hôm nay rửa cặp mắt mờ là đây.
Kiếm Môn mây xuống phủ đầy,
Theo sông thế núi cũng quày về đông.
Tò mò khách Sở hỏi thăm,
Thục nhân trọng đấng anh hùng xưa nay.
Ngoạ Long, Dược Mã đâu rồi,
Đất trời mút mắt rứt ray ý tình.

tửu tận tình do tại