Công cao vẫn chịu nhiều lời,
Luật thừa trừ khắp mọi nơi mọi bề.
Phục thay chàng bán thịt dê,
Đời như mây nổi trở về hư không.

tửu tận tình do tại