Trăm năm hơn mưa khói
Nhà vài gian cỏ tranh
Sư tại gia ở đấy
Tiêu sái như trúc xanh

tửu tận tình do tại