Ba tiêu ước cùng trang lứa
Hoa mai thẹn chẳng ngang hàng
Kim Cốc lầu cao hồn đứt
Bạch Câu giếng cũ danh lan

tửu tận tình do tại