Đây là bài thơ "thơm" đầu tiên của tác giả. Bấy giờ tác giả đang yêu thầm nhớ vụng một cô thiếu nữa (sau không kết duyên dc) nên mới có đề bài là Tương tư.
Hai câu thứ 3 và 4, ban đầu tác giả viết:
Sáu khắc mơ màng tình bạn ngọc
Năm canh nhớ tưởng bóng người vàng
nhưng nhà văn Hoàng Ngọc Phách đương thời góp ý nên sửa lại như bài thơ mà thi viện đăng.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.