Mười dặm cát bằng không khói bếp
Ngòi khô, sườn lạnh, nắng nghiêng soi
Tiếng khe trên đá từ hang vọng
Đưa bước khách qua chóp ngọn đồi


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, Lương An tuyển chọn và giới thiệu, NXB Thuận Hoá, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)