Gió mạnh sóng triều dâng
Thuyền về nhẹ lướt băng
Vụng nhiều buồm trở gió
Sông dài lộng bóng trăng
Trảng cát lùi trông hút
Ngự Bình mừng tay vươn
Cửa hầu bầy trẻ đợi
Nghiêng giỏ dòm cá tôm

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)