Ông nào đó nhỉ?
Bảy thước lòng ngòng
Hình dong gầy mảnh
Đau ốm không ngừng
Mang chí người xưa mà không nên trò trống
Đọc sách người xưa mà lòng thẹn với lòng
Ngày qua tháng lại
Râu tóc đổi thay
Ta xưa đây tá?
Đâu là ta nay?
Ôi nếu việc trước chưa thay đổi
Thì già trẻ còn bàn chi dông dài!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)