Biết người tuệ nghiệp vốn cao xa
Thành phật rõ ràng trước mặt ta
Bạn cũ long hoa nhờ nói giúp
May còn một chỗ đợi nhau mà

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.