Linh xa theo trống giục lên cao
Bên lộ hương hoa tựa nước trào
Văn phật ra đời, văn sĩ mất
Tây phương trốn ấy hẳn tiêu dao

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.