Trên tiệc mắt đưa lúng liếng,
Chạm nhìn má thẹn hây hây.
Yến lao phút chốc rẽ đông tây,
Chẳng sánh uyên ương quấn lấy.

Lặng lẽ héo hoa, non cỏ,
Vội vàng mùi áo, hằn giày.
Ngọt ngào, tủi phận chẳng cùng say,
Nỡ vội đường ba ngã bảy.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.