Rặng liễu trăng soi
Sen tàn móc giọt
Ve lạnh ngâm sầu chợt dứt
Rủ kín rèm châu
Che bình phong ngọc
Tơ băng tiếng đàn nghe lọt
Đàn khô trục
Mới căng dây
Trầm ngâm ngón buông bắt

Áo đầm ướt
Nhạc cung đình dư âm triều trước
Đời luân lạc
Đành gảy hầu nơi yến tiệc
Luống tuổi có ai thương
Buổi xế chiều võ vàng gầy guộc
Ba chục năm qua
Khách tri âm kiếm đâu cho được?
Nghĩ tàn canh hết khúc
Vò võ ôm đàn, đầu gục!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)