Cỏ xanh um
Tháng ba bờ ruộng
Dấu chân vương tôn lấp hẳn
Non xanh nhớ thuở trèo lên ngắm
Thời tiết bấy giờ còn ấm
Ca một khúc, mây không
Vượt núi nằm ngang chắn
Hứng dài thơ ngắn
Mưa tối đổ... người về
Gió đông hoa rụng
Nhìn lại bạn xưa vắng

Tháng năm bẵng
Gặp lại biết đâu ngư nhạn ?
Tương tư triền miên vô hạn
Sáng ra trước khách phanh đôi chép
Moi lấy xem ngay thư trắng
Lòng rối loạn
Ai ngờ
Vẫn giang hồ lận đận!
Trời xoay đất chuyển
Nguyện lấp biển xây cầu
Lấp đồng sau núi
Trả lại ta người bạn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)