Cửa thành Đông, xuân bừng lối khuất
Bướm bãi, ong khe rộn bốn bề
Lả lướt trăm hoa dường nhạt thắm
Gió xuân không sức chở chàng về

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)