Thân mình sống dở lại chết dở
Đi chẳng đành đi, ở khó ở
Cha mẹ không thể nuôi
Nói gì con với vợ
Củ năn hàu hến hết lâu rồi
Bán sới ra đi kéo đàn lũ
Ruộng làng còn đó hạn, lụt hoài
Khắp chốn xanh rì lau với cỏ
Gạo kho chưa đủ cho lính ăn
Phát chẩn bao phen từng giọt rỏ
Nửa tháng vượt ải về kinh đô
Rách bươm quần áo, thân gầy võ
Người chết ném xác trong bụi bờ
Kẻ sống ôm nhau gào khản cổ
Ngửa mặt kêu trời, than nỗi khổ
Ầm ầm sấm sét nổ vang trời
Mây tối nghịt đường, mưa sập đổ!


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)