Thuỷ tinh rèm lặng
Vân mẫu song thầm
Nguyệt biếc cao, mây đêm lãng đãng
Ngân hà chuyển, trống điểm trầm trầm
Xuân đưa gió, hoa vẫn nở đôi
Người vẫn đồng tâm

Cớ chi oán hận lời căm?
Trêu chọc lời thâm?
Rượu nửa ly, chia từ hợp cẩn
Đàn một khúc, gảy tới tri âm
Đừng ngờ vực, thuở ấy tình xưa
Nguyên vẹn mười phân

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)