Ngô đồng ba thước
Tơ buồn năm sợi
Thay Ông Phòng thuở trước truyền u phẫn
Thương nước lo gièm
Nói hết mọi thương tâm uất hận
Đổng Đình Lan thẹn nàng hồng phấn

Sâm ngang trăng lặn
Vượn kêu hạc oán
Dẫu Ngô nhi nghe sao chịu đặng?
Già vốn hay sầu
Nỡ nhìn sao Văn Thông đề hận?
Sợ mai ngày tóc sương thêm trắng?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)