Khói mưa lất phất toả hơi thu
Một chiếc thuyền lan tựa bãi lau
Chuông nện chùa xa người tỉnh mộng
Sóng dồi sông lạnh khách dừng đò
Lập loè đom đóm soi dòng thẳm
Vời vợi cò côi dựa sóng xô
Rét mỏng ưa ngồi bên bếp lửa
Khuây sầu một chén rượu Hoàng hoa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)