Thi hứng mùa xuân cứ dạt dào
Gió đưa buồm đến mé tây lưu
Suốt ngày khói sóng không người quản
Nửa của đò thơ, nửa của câu


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, Lương An tuyển chọn và giới thiệu, NXB Thuận Hoá, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)