Trăng sáng đầu thành soi bãi thấp
Cuốn buồm, thuyền cá đậu bên bờ
Quân hùng bách chiến nhàn tay súng
Giải nữ tường cao, tiếng sáo đưa


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)