Chim lẻ bay cao thấp
Gọi đàn, tiếng thiết tha
Dựa nhau cơn hoạn nạn
Cho cam nghĩa ruột rà
Cành chia, nhớ cội cũ
Dòng xẻ, nhớ nguồn xa
Nòi chung chẳng biết xót
Khách lạ, ai thương mà!
Tử kinh, hương dẫu có
Hải đường không chung mùa
Chu Công chẳng hái nữa
Gò đông đã biết chưa


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)