Diễn Châu còn có đế vương cung
Mờ thoáng trong sương bóng điện rồng
Tre rậm trăng đêm ngàn giọng cuốc
Gió xuân đồi lạnh múa đàn công
Mang thù đầu ngựa ai hay nỗi
Mất lẫy cung rùa nước đã không
Việc cũ xa vời khôn tỏ rõ
Dòng khe rưng rức rụng hoa hồng


Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, Lương An tuyển chọn và giới thiệu, NXB Thuận Hoá, 1994
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)