Hoa mai hái giắt mái đầu
Quân hầu vui vẻ trên cầu nghe oanh
Quày roi xa chỉ trăng thanh
Luận thơ, sánh ngựa vào thành trong đêm

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.