Mặt trời chiếu đầu non mây toả
Ngược nhìn non bóng đổ sáng sông
Bước lên tay chống phù dung
Biếc xanh rối loạn vượn hoàng chim kinh
Ngoài mây thổi tử sinh ai biết
Lên lại thôi tình thật khó sao
Sáo đàn đeo gió thổi kêu
Lâng lâng lại ngỡ mình trèo Côn Lôn

tửu tận tình do tại