Tuổi chín mươi rồi tóc trắng phao
Trên đời trăm tuổi mấy ai nào
Nhất Tướng Đạo Nhân về chốn cũ
Đài vàng quét sạch thoát trần lao


Nguồn: Cao tăng tông Thiên Thai, Thích Tắc Phi biên soạn, NXB Phương Đông, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)