Chẳng động xưa nay tánh đó mà,
Lục căn tứ đại sắp lìa xa.
Quét sạch mây mù sương khói lạnh,
Trăng thu chói rọi khắp Ta Bà.


Nguồn: Cao tăng tông Thiên Thai, (biên soạn), Thích Tắc Phi, NXB Phương đông, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)