Xuân về hoa nở khắp nơi,
Thu tàn theo lá vàng rơi khắp vườn.
Đầu cành óng ánh hạt sương,
Đài hoa tuyết phủ trông dường hạt châu.
Sớm mai mây trắng rồng chầu,
Ban ngày ráng toả đầu voi hiện hình.
Báo vằn tuy thấy một mình,
Bầy phượng toàn thể đồng tình toả mây.
Đạt Ma truyền pháp gì đây,
Cành lau qua biển nổi đầy mặt gương.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)