Bắc thang lên hỏi số Nam Tào
Cái số như tôi số thế nào
Mà nợ mà nần mà lắm thế
Tại căn tại kiếp tại làm sao
Mong vin nhành quế tay còn thấp
Rắp bước thang mây gót chửa cao
Thấp thấp cao cao rồi cũng bước
Mới ba mươi tuổi có là bao


Nguồn: Trần Trung Viên, Văn đàn bảo giám, NXB Văn học, 2004