Đá tạc hình ai đã mấy công,
Con thơ tay ẵm luống trông chồng.
Mưa Ngâu nhâm luỵ tuôn ngàn bắc,
Gió Nữ riêu sầu dợn khắp đông.
Rạng đất, rạng trời thêm rạng tiết,
Cùng non, cùng nước chẳng cùng lòng.
Khá khuyên má phấn trăm thu dưới,
Lấy đó làm gương sửa tính lung.