Hình đá ai đem đặt biển đông,
Giống hình nhi nữ dạng ngồi trông.
Da dồi phấn tuyết phơi màu trắng,
Tóc gội dầu mưa giũ bụi hồng.
Ngày ngắm gương ô soi đáy nước,
Đêm cài lược thỏ chải trên không.
Đến nay phỏng đá bao nhiêu tuổi,
Trạc trạc bền gan chẳng lấy chồng.


Tục Trung Quốc truyền có người chồng đi đánh giặc, vợ ở nhà lên núi Vũ Xương trông chồng lâu ngày hoá đá. Tích Tô thị của Việt Nam lên núi Kỳ Lừa (ở Đồng Đăng) ngóng chồng cũng thành đá. Núi vọng phu ở Quy Nhơn cũng là người hoá đá, bồng con trông chồng.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]