Tiếng tiêu đêm vắng khắp nơi,
Vang từ lầu ngọc lên trời sông ngân.
Gió thu vàng héo ngô đồng,
Song tây trăng sáng khiến mong nhớ người.

tửu tận tình do tại