Thường Nga, thương cảm vô cùng,
Đêm nằm cô lẻ nơi cung Quảng Hàn.
Tương tư đã biết trót mang,
Lên ôm gốc quế mơ màng còn hơn.

tửu tận tình do tại