Mây sông liền núi Cửu Hoa,
Lạp tùng sương dội ướt nhà người tiên.
Nếu đời đẹp tựa hoạ truyền,
Kiếp nầy chả thích gác Yên phong hầu.

tửu tận tình do tại