Ba năm cát bụi xa núi xanh,
Thấy hoạ tâm tư, nhớ trúc tùng.
Thuyền trở Ngũ Hồ theo khói sóng,
Cửa sài hoa rụng lấp vườn không.

tửu tận tình do tại