Núi Lật Lý mờ trên sông khói,
Tùng vườn xưa thấp thoáng bóng cây.
Xuống trời nam nhạn hồng mất dấu,
Gửi người xa thư chẳng đến tay.

tửu tận tình do tại