Núi nhô trùng điệp phía nam sông,
Ghềnh đá mọc lên dăm gốc tùng.
Thuyền câu trở mũi mưa xuân đến,
Thảo đình mây trắng phủ mênh mông.

tửu tận tình do tại