Sáng đi ra Đại Đê,
Chiều đến cận Hoành Đường.
Má hồng soi nước biếc,
Tự phụ rồi tự thương.
Má hồng soi nước người khen,
Còn việc lội nước hái lăng đáng gì.

tửu tận tình do tại