Sáng coi tằm trên nong,
Chiều lấy tơ trong kén.
Tơ thành chỉ đủ ăn,
Không may nổi áo mặc.
Sớm biết nuôi tằm nhà chồng khổ,
Không bằng hồi đó học ca múa.

tửu tận tình do tại