Bẻ liễu mùa tàn trơ nhánh trắng,
Hoa quỳnh tuyết rụng cuối xuân bay.
Cuồng du thời trẻ nay là mộng,
Dấu xưa ca múa Trúc Tây đài.

tửu tận tình do tại