Dê đồi đuôi trăng trắng,
Cọp núi lông rậm vằn.
Mong cọp núi chết hết,
Để dê lớn mập căng.
Trời xanh lúc lành lúc gây khổ,
Chẳng lạ sinh dê lại sinh hổ.

tửu tận tình do tại