Tuyết trôi phăng sóng cao húc đá,
Gió tháng năm thổi lạnh từ sông.
Xuống nam chi làm kinh khách Sở,
Lên Hoài An trở ngại thuyền công.

tửu tận tình do tại