Tháng tháng năm năm anh ở xa,
Năm năm cây cối vẫn ra hoa.
Anh đi năm tháng không tin tức,
Hoa nở hàng năm cảm xúc đa.

tửu tận tình do tại