Dưới hàng liễu bên sông ngồi giặt gấm,
Gái hoán sa quần áo đẹp khoe eo.
Hoa xuân rụng khi tử quy thôi hót,
Ngựa xanh chàng dừng cạnh Vạn Lý kiều.

tửu tận tình do tại