Đùa mơ xanh bên nhau gần vách thấp,
Cạnh hàng dương cưỡi ngựa trắng là ai.
Gió mưa to bỗng vô duyên quấy nhiễu,
Nào phải đâu nàng yểu điệu Vu đài.

tửu tận tình do tại