Đừng đến Tương Dương lẫn Lạc Dương,
Lụa là hấp dẫn kẻ thiếu niên.
Hát ca tiền rượu ba ngàn hộc,
Đài múa kim thoa, lắm sắc hương.

tửu tận tình do tại