Tử quy kêu chết núi xuân,
Dưới mưa trong gió khắp rừng lê thê.
Cớ gì kêu mãi thâm khuê,
Đến nơi nát rượu bỏ quê hót giùm.

tửu tận tình do tại