Gả về anh khi tuổi còn trẻ dại,
Chẳng tạm xa anh nói, suốt cả năm.
Chăn chiếu ấm sao chia tay gạt lệ,
Ai biết cho, buồn lặng lẽ âm thầm.

tửu tận tình do tại