Ngô đồng vừa rụng giếng vàng,
Dế kêu ẩn ức trong màn trăng sương.
Giọt hồ trầm lắng vấn vương,
Hoa thu, sầu thiếp dễ hương sắc tàn.

tửu tận tình do tại