Nhằm chỉnh đốn cung Tề, lệnh mới
Bớt hai ngàn cung nữ về nhà
Thương cho người đẹp như hoa
Lại nhìn đào mận, xót xa xuân về

tửu tận tình do tại