Trông mãi mùa thu chưa thấy đến
Để ta tìm nhặt lá vàng rơi...
Ấp yêu với cả tình thương mến:
Sắp xếp thành tên của một người...

Người ấy bây giờ ở tận đâu?
Nghĩ gì khi quạnh vắng đêm thâu?
Mơ gì khi nhạc lòng lên tiếng?
Nhớ tiếc gì khi nắng đổi màu?